Naše produkty pro vaše podníkání

Naše produkty pro vaše podníkání

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 Všeobecné obchodní podmínky platné pro všechny služby, poskytované firmou Roman Fojtík, IČ 68082886, DIČ CZ8004054124, sídlem Místecká 451, Praha 9, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku.

1.2 Při uzavření smlouvy k poskytované službě mají smluvní ujednání přednost před těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou součástí každé smlouvy a smluvní strany svým podpisem stvrzují souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

2. Smluvní ustanovení

2.1 Poskytovatelem je Roman Fojtík, IČ 68082886, DIČ CZ8004054124, sídlem Místecká 451, Praha 9, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku.

2.2 Aktuální kontaktní adresa pro zasílání písemností je uvedena na webových stránkách poskytovatele www.xpp.cz v sekci Kontaktujte nás.

2.3 Bankovní účet poskytovatele pro příjem plateb za poskytované služby je 5001160287/5500, vedený u Raiffeisenbank, a.s.

2.4 Zákazníkem je česká nebo zahraniční právnická osoba, fyzická osoba podnikatel nebo fyzická osoba nepodnikatel, která s poskytovatelem uzavře písemnou smlouvu nebo smlouvu mlčky.

3. Smluvní podmínky

3.1 Poskytovatel poskytne službu na základě smlouvy uzavřené buď písemně nebo mlčky.

3.2 Zákazník se zavazuje, že po dobu poskytování služeb dle této smlouvy poskytne poskytovateli bez zbytečného prodlení potřebnou součinnost, spočívající zejména v odevzdání potřebných údajů a podkladů, a v jejich případných doplnění a upřesnění, pokud taková potřeba v průběhu plnění této smlouvy vznikne.

3.3 Poskytovatel může odmítnout poskytnutí služeb zákazníkovi pokud zákazník odmítá přijmout tyto Všeobecné obchodní podmínky, neuvedl pravdivé informace o své osobě nebo vznikly jiné důvody pro neposkytnutí služby.

3.4 U zahraničních osob má poskytovatel právo požadovat předložení dokladů nezbytných k potvrzení totožnosti a způsobilosti pro uzavření smlouvy.

3.5 Poskytovatel nenese odpovědnost za přerušení poskytování služby v případě zásahu vyšší mocí nebo v případě poruchy na zařízeních třetích dodavatelů (zejména dlouhodobější výpadek dodávky elektrické energie, telekomunikačních spojení atd.), pokud tyto skutečnosti byly způsobeny neodvratitelnou událostí, které nebylo možno prokazatelně zabránit a které nebyly způsobeny nedbalostí či úmyslným jednáním či opomenutím poskytovatele. Dlouhodobější výpadek elektrické energie představuje výpadek delší než 48 hodin.

3.6 Poskytovatel je oprávněn krátkodobě přerušit provoz služby, zejména z důvodu havárie a nutné údržby a oprav těch částí systému, které přímo ovlivňují poskytování služeb dle čl. I., tato doba nesmí být delší než 12 hodin. Poskytovatel informuje zákazníka o provádění uvedených činností či jiných činností vedoucích k přerušení provozu služby s dostatečným předstihem s výjimkou havárií prostřednictvím informace, zaslané na kontaktní e-mail zákazníka uvedeného ve Smlouvě o dílo nebo pomocí informace, zveřejněné na webových stránkách poskytovatele www.xpp.cz. Poskytovatel není povinen ověřovat doručení informací nebo sdělení zákazníkovi. Odeslání na kontaktní e-mailovou adresu zákazníka je považování za doručení. Souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami bere zákazník tuto skutečnost na vědomí.

3.7 Zákazník se zavazuje, že nebude využívat služby poskytovatele k přenosům informací, které by ohrožovaly bezpečnost státu či jiný veřejný zájem, byly v rozporu s dobrými mravy, zvyklostmi, zásadami poctivého obchodního styku nebo by byly jinak v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, normami Evropských společenství či mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána.

3.8 Zákazník není oprávněn využívat služeb poskytovatele k tomu, aby zasílal třetím stranám nevyžádané informace (SPAM), provozovat službu způsobem ohrožujícím, omezujícím či napadajícím jiné zákazníky nebo provádět činnosti, kterými by třetí strany jinak obtěžoval a narušoval nebo mohl narušit jejich práva.

3.9 Zákazník není oprávněn přetěžovat infrastrukturu nebo hardware poskytovatele, ohrožovat soukromí nebo bezpečnost počítačových systémů jiných uživatelů sítě internet nebo ohrožuje soukromí nebo bezpečnost jakýchkoliv jiných subjektů (například prostřednictvím virů, generátorů hesel, anonymizérů, phishingu apod.).

3.10 Poskytovatel je oprávněn přerušit provoz poskytované služby, poruší-li zákazník ustanovení tohoto článku a nezdrží-li se závadné činnosti po obdržení písemné či ústní výzvy poskytovatele na odstranění závadného stavu.

3.11 Zákazník je povinen informovat poskytovatele o změnách kontaktů. Pokud se tak nestane, není akceptována reklamace jakékoliv služby, jež byla špatně připravena kvůli absenci správného kontaktu na zákazníka.

3.12 Poskytovatel je oprávněn změnit ceny poskytovaných služeb, pokud takovou změnu písemně (případně emailem) oznámí zákazníkovi nejpozději 1 měsíc přede dnem účinnosti nové výše ceny. Zákazník je v takovém případě oprávněn tuto službu ukončit s účinností ke dni změny ceny. Pokud zákazník neodešle poskytovateli sdělení o ukončení služby nejpozději 15. den předcházející účinnosti změny ceny, má se za to, že smlouva trvá dále a smluvní strany se dohodly na nové výši ceny.

3.13 Poskytovatel nenese zodpovědnost za obsah publikovaný zákazníkem. Plnou odpovědnost za obsah publikovaných dat nese zákazník.

3.14 Poskytovatel a zákazník se dohodli, že veškeré informace, které si sdělili v rámci uzavírání smlouvy nebo zřizování služby, zůstanou utajeny. Všechny sdělené informace mají důvěrný charakter.

3.15 Poskytovatel i zákazník se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích a skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s poskytováním služeb, a jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo zákazníkovi či poskytovateli způsobit škodu. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na případy, kdy má poskytovatel opačnou povinnost stanovenou zákonem, resp. kdy si informace vyžádají státní orgány oprávněné k tomu zákonem.

3.16 Zákazník umožní poskytovateli používat své logo, označení pro marketingové účely jako referenci pokud smlouva nestanoví jinak.

3.17 Zákazník má právo kdykoliv požádat o rozšíření poskytované služby z rozsahu nabídky poskytovatele.

3.18 Zákazník bere na vědomí, že zneužití poskytnutých přístupových údajů ke službám, na základě špatného zacházení zákazníkem a následná nedostupnost služby jde k tíži zákazníka.

3.19 Převody služeb ze zákazníka na jinou třetí osobu znamenají převod práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi zákazníkem a poskytovatelem. Třetí strana na sebe v případě převodu práv a povinností přebírá plné znění smlouvy i těchto všeobecných obchodních podmínek.

4. Fakturace a platnost smlouvy

4.1 Zákazník souhlasí se zasíláním elektronických výzev k platbě, zálohových faktur i daňových dokladů v elektronické podobě. Fakturace probíhá předem od prvního dne provozu služby. Pro případ prodlení zákazníka s úhradou částek je zákazník povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně. Dnem splnění peněžního závazku je den připsání částky jednoznačně identifikovatelné správným variabilním symbolem ve prospěch poskytovatele při placení prostřednictvím banky nebo den, kdy byla částka odpovídající ceně poskytovateli předána v případě plnění v hotovosti.

4.2 Zákazník je k úhradě částky vyzván e-mailem (pokud není předem domluveno jinak), obsahujícím veškeré náležitosti pro provedení platby za účtované služby. Zákazník souhlasí s tímto způsobem výzvy k platbě. Po uhrazení této zálohové platby je vystaven a zaslán řádný daňový doklad. Daňové doklady jsou vystavovány elektronicky, přičemž zákazník souhlasí s tímto způsobem vystavení daňového dokladu a zasláním v elektronické podobě.

4.3 V případě prodlení s platbou ceny, nebo její části déle než 14 dní je poskytovatel oprávněn přerušit poskytování služeb. Povinnost zákazníka uhradit cenu za poskytnuté služby však trvá i nadále. Znovuobnovení posktování služby, přerušené z důvodu neuhrazení účtované částky je zpoplatněno dle platného ceníku sazeb, který je uveřejněn na webových stránkách poskytovatele www.xpp.cz

4.4 Zákazník nemá právo na vrácení odpovídající části úplaty za nevyužité služby pokud službu sám vypoví před uplynutím platebního období a pokud k této výpovědi nedošlo z důvodu porušení podmínek ze strany poskytovatele.

4.5 Doba využívání služby je stanovena platebním – fakturačním obdobím. Pokud zákazník uhradí další výzvu k platbě – zálohovou fakturu na další předplacené období, je tento akt brán jako souhlas s prodloužením smlouvy.

4.6 Zákazník má právo reklamovat fakturovanou částku nebo požádat o vysvětlení fakturované částky ve lhůtě splatnosti faktury. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

4.7 Všechny ceny na webu poskytovatele jsou uvedeny bez DPH.

4.8 U některých služeb nabízených poskytovatelem může být vyžadována úhrada služby předem, před zřízením. Pokud taková faktura nebude uhrazena ve stanoveném termínu, bude objednávka považována za stornovanou.

4.9 Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, poskytovatel a zákazník uzavírají službu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc.

4.10 Zákazník se zavazuje při ukončení služby vyrovnat všechny pohledávky poskytovateli do 30 dnů od ukončení smluvního vztahu.

4.11 Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran nebo výpovědí jedné ze smluvních stran.